เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศและการวิจัยทางการเกษตร

Show simple item record

dc.date.accessioned 2018-12-13T07:50:56Z
dc.date.available 2018-12-13T07:50:56Z
dc.date.copyright 2539
dc.date.issued 2539
dc.identifier.isbn 9746148567 (ล.1)
dc.identifier.other STOU 93434 T1-7 (ODI)MTX47912
dc.identifier.uri https://digitallib.stou.ac.th/handle/6625047444/2697
dc.description เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศและการวิจัยทางการเกษตร : เล่ม 1. หน่วยที่ 1-7, เล่ม 2. หน่วยที่ 8-15 en_US
dc.description.tableofcontents เล่มที่ 1. หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ / สมพร พุทธาพิทักษ์ผล -- หน่วยที่ 2 เทคโนโลยีสารสนเทศ / สมพร พุทธาพิทักษ์ผล -- หน่วยที่ 3 ระบบสารสนเทศทางการเกษตร / อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย, ชวลิต อำนวย, ดิเรก ทองอร่าม -- หน่วยที่ 4 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ / สุพรรณ กาญจนสุธรรม -- หน่วยที่ 5 ปัญหาและแนวทางพัฒนาระบบสารสนเทศทางการเกษตร / อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย, ชวลิต อำนวย, ดิเรก ทองอร่าม -- หน่วยที่ 6 สถิติเบื้องต้นสำหรับการวิจัยทางการเกษตร / สุนันท์ สีสังข์, ชยาพร วัฒนศิริ -- หน่วยที่ 7 สถิติอนุมานสำหรับการวิจัยทางการเกษตร / สุนันท์ สีสังข์ en_US
dc.format.extent (10), 389 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม. en_US
dc.format.mimetype application/pdf en_US
dc.language.iso tha en_US
dc.publisher โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช en_US
dc.relation.ispartofseries เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศและการวิจัยทางการเกษตร [ 2 เล่ม : ภาพประกอบ ; 29 ซม.] en_US
dc.rights ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช en_US
dc.subject.other เกษตรกรรม -- วิจัย en_US
dc.subject.other ระบบการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ -- เกษตรกรรม en_US
dc.subject.other เทคโนโลยีสารสนเทศ en_US
dc.subject.other ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ en_US
dc.title เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศและการวิจัยทางการเกษตร en_US
dc.title.alternative ระบบสารสนเทศและการวิจัยทางการเกษตร en_US
dc.title.alternative Information system and research in agriculture en_US
dc.type Text en_US
mods.edition พิมพ์ครั้งที่ 1 en_US
mods.genre เอกสารการสอน en_US
mods.physicalDescription.digitalOrigin digitized other analog en_US


Files in this item (content)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Browse

My Account