เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์การผลิตพืช

Show simple item record

dc.date.accessioned 2018-12-13T07:32:09Z
dc.date.available 2018-12-13T07:32:09Z
dc.date.copyright 2538
dc.date.issued 2538
dc.identifier.isbn 9746145258 (ล.2)
dc.identifier.other STOU 93335 T8-15 (ODI)MTX41042
dc.identifier.uri https://digitallib.stou.ac.th/handle/6625047444/2694
dc.description เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์การผลิตพืช : เล่ม 1. หน่วยที่ 1-7, เล่ม 2. หน่วยที่ 8-15 en_US
dc.description.tableofcontents เล่มที่ 2. หน่วยที่ 8 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพและการเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช / สุรียา ตันติวิวัฒน์ -- หน่วยที่ 9 ดิน : ปัจจัยพื้นฐานเพื่อการผลิตพืช / สุรพล รัตนโสภณ, ชัยฤกษ์ สุวรรณรัตน์ -- หน่วยที่ 10 ธาตุอาหารกับความเป็นประโยชน์ต่อพืช / ชัยฤกษ์ สุวรรณรัตน์ -- หน่วยที่ 11 ศัตรูพืช / พงศ์พันธุ์ เธียรหิรัญ -- หน่วยที่ 12 ความสัมพันธ์ระหว่างพืชกับสภาพแวดล้อม / หฤษฎี ภัทรดิลก -- หน่วยที่ 13 ผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลิต / หฤษฎี ภัทรดิลก -- หน่วยที่ 14 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว / สายชล เกตุษา -- หน่วยที่ 15 การใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการวางแผนการผลิตพืช / เกรียงศักดิ์ สุวรรณธราดา, ราเชนทร์ ถิรพร en_US
dc.format.extent (11), 488 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม. en_US
dc.format.mimetype application/pdf en_US
dc.language.iso tha en_US
dc.publisher สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช en_US
dc.relation.ispartofseries เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์การผลิตพืช [ 2 เล่ม : ภาพประกอบ ; 29 ซม.] en_US
dc.rights ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช en_US
dc.subject.other พืชศาสตร์ en_US
dc.subject.other พืช en_US
dc.title เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์การผลิตพืช en_US
dc.title.alternative วิทยาศาสตร์การผลิตพืช en_US
dc.title.alternative Science in crop production en_US
dc.type Text en_US
mods.edition พิมพ์ครั้งที่ 1 en_US
mods.genre เอกสารการสอน en_US
mods.physicalDescription.digitalOrigin digitized other analog en_US


Files in this item (content)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Browse

My Account