5 ปี สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา : บรรยายพิเศษในการจัดประชุมประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์คุรุสภาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

Files in this item (content)

Files in this item (archive)

This item appears in the following Collection(s)

Search Repository


Browse

My Account